Verklaring inzake de Wet Moderne Slavernij

Deze verklaring is ingevolge artikel 54, deel 6 van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel namens Hadley Industries Holdings Limited (“Hadley”) voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2020.

Wij hebben onze laatste verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel herzien en in deze verklaring worden de stappen uiteengezet die Hadley blijft nemen en, indien van toepassing: eventuele nieuwe stappen die het bedrijf in het afgelopen boekjaar heeft genomen om het risico van moderne slavernij binnen zijn eigen activiteiten en toeleveringsketens aan te pakken.

In het kader van deze verklaring worden joint venture-overeenkomsten beschouwd als onderdeel van onze toeleveringsketens.

ONZE VERBINTENIS

Hadley heeft zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat er geen sprake is van moderne slavernij of mensenhandel in haar toeleveringsketens of in enig onderdeel van haar activiteiten en legt dezelfde hoge normen op aan haar leveranciers.

ONZE ORGANISATIESTRUCTUUR

Hadley is de grootste onafhankelijke fabrikant van koudgewalste metalen profielen in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn de moedermaatschappij van de Hadley Group waarvan het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. De groep is wereldwijd actief en heeft meer dan 700 werknemers in dienst in vier landen met een wereldwijde jaaromzet van 180 miljoen pond.

ONZE BEDRIJFSTAK

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie business units:

 • Bouw: Leveranciers van een reeks structurele en niet constructieve producten waaronder; staalprofielen, staalskeletbouw, gording systemen, droogbouwproducten, deur- en raamversterkingen; die allemaal ontworpen zijn om de bouw te stroomlijnen, prestaties te verbeteren en duurzaamheid te maximaliseren.
 • Automobielindustrie: Leveranciers van gerolvormde profielen aan de automobielmarkt, gespecialiseerd in de productie van veeleisende en complexe componenten.
 • Industrieel: Leveranciers van koudgewalste profielen en aanverwante producten aan de industriële markt, gespecialiseerd in de productie van onderdelen met een hoge sterkte, gewichtsbesparing en grote volumes.

ONZE TOELEVERINGSKETENS

Hadley koopt onderdelen, componenten, diensten, leveringen en grondstoffen in bij een aanzienlijk aantal leveranciers. Onze toeleveringsketens zijn dan ook uitgebreid en tellen meer dan zeshonderd leveranciers in zes landen. Wij maken ook gebruik van een reeks leveranciers in het VK, waaronder professionele dienstverlenende bedrijven. Onze Britse toeleveringsketens omvatten:

 • Agentschap.
 • Distributie.
 • Inkoop van goederen en diensten.
 • Outsourcing.
 • Onderaanneming.

ONS BELEID

Als onderdeel van ons engagement om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden, hanteren wij de volgende beleidslijnen en procedures, die een weerspiegeling zijn van ons engagement om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties, en om doeltreffende systemen en controles in te voeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat er nergens in onze activiteiten sprake is van moderne slavernij en mensenhandel:

 • Klokkenluidersregeling – dit is in de eerste plaats gericht op werknemers, maar is ook beschikbaar voor anderen die werkzaam zijn in onze toeleveringsketens, waaronder klanten en zakenpartners, om het melden van vermoedelijke misstanden met betrekking tot de directe activiteiten of de toeleveringsketens van onze organisatie zonder angst voor represailles aan te moedigen. Dit omvat alle omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een verhoogd risico op moderne slavernij of mensenhandel.
 • Klachtenbeleid – dat, op vergelijkbare wijze als het Klokkenluiderbeleid, werknemers de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden intern aan de orde te stellen, zonder vrees voor represailles.
 • Antislavernijbeleid – dit weerspiegelt ons engagement om ethisch en integer te handelen in al onze zakenrelaties en om doeltreffende systemen en controles in te voeren en op te leggen om te garanderen dat moderne slavernij en mensenhandel nergens in onze activiteiten of toeleveringsketens plaatsvinden.
 • Ethische gedragscode voor werknemers – het is de bedoeling dat deze code in het boekjaar 2020/21 onder de werknemers wordt geïntroduceerd en alle nieuwe werknemers zullen de code moeten aanvaarden wanneer zij in dienst treden. De code bevat een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat werknemers in hun dagelijkse werkzaamheden het hoogste niveau van ethisch gedrag in acht nemen.

In het kader van onze initiatieven om risico’s te identificeren en te beperken, evalueren wij regelmatig bestaande beleidslijnen en praktijken als onderdeel van onze voortdurende nalevingsverplichtingen bij het opstellen van deze verklaring.

GEPASTE ZORGVULDIGHEID (DUE DILIGENCE)

Als onderdeel van onze inspanningen om het risico van moderne slavernij en mensenhandel in onze activiteiten en toeleveringsketens te bewaken en te verminderen, hebben wij de volgende due diligence-procedures aangenomen:

 • We communiceren aan onze Tier 1 leveranciers de verwachte normen bij het aanpakken van het risico van moderne slavernij en mensenhandel in hun toeleveringsketens.
 • Wij nemen naleving van de Modern Slavery Act 2015 op als een integraal onderdeel van onze onderhandelingen en contracten met dergelijke leveranciers, ongeacht hun omvang. Leveranciers die deze verplichting schenden, krijgen te maken met passende maatregelen, die beëindiging van contracten en/of de zakelijke relatie kunnen inhouden.
 • Wij voeren Tier 1 leveranciersaudits uit en leggen waar nodig sancties op aan deze leveranciers.
 • Wij controleren het recht om te werken voor alle werknemers voordat zij in dienst treden. Dit houdt in dat we, indien van toepassing, controleren of de werknemer over een geldig werkvisum beschikt en de juiste leeftijd heeft om te werken.

Onze procedures zijn ontworpen om verschillende redenen:

 • Identificeren en beoordelen van potentiële risicogebieden in onze activiteiten en toeleveringsketens, met inbegrip van landenrisico’s, transactierisico’s en grondstoffenrisico’s.
 • Het risico verminderen dat slavernij en mensenhandel zich voordoen in onze activiteiten en toeleveringsketens.
 • Toezicht houden op potentiële risicogebieden in onze activiteiten en toeleveringsketens.
 • Het beschermen van klokkenluiders.

Bij de huidige stand van zaken, op de datum van deze verklaring, hebben de bovengenoemde processen Hadley geen reden gegeven om het bestaan te vermoeden van moderne slavernij of mensenhandel in haar activiteiten of haar toeleveringsketen.

ONZE DOELTREFFENDHEID & KPIs

We gebruiken de volgende belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) om te meten hoe effectief we zijn geweest in het waarborgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in enig deel van onze activiteiten of toeleveringsketens:

 • Rapporten van bedrijfsfuncties.
 • Interne personeelsopleidingen en onboardingprocessen.
 • Bezoeken aan nieuwe leveranciers.

Wij zullen ook onze praktijken binnen onze activiteiten en toeleveringsketens blijven controleren en evalueren, en als onze perceptie van het risico verandert, zullen wij onze bestaande praktijken opnieuw bekijken.

TRAINING

Er zal training worden gegeven aan die werknemers in functies die het meest waarschijnlijk in een positie verkeren om potentiële risico’s van moderne slavernij te identificeren en aan te pakken, waaronder Human Resources, Sales, Finance, Audit & Compliance, Legal en Procurement functies.

Deze training moet zorgen voor een hoog niveau van begrip van de risico’s van moderne slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens en binnen de onderneming.

Ook hebben we het bewustzijn van de risico’s van slavernij en mensenhandel binnen het bedrijf en zijn toeleveringsketens ingebouwd in ons introductieproces voor alle nieuwe medewerkers, ongeacht hun functie.

GOEDKEURING

Deze verklaring is naar behoren goedgekeurd door de raad van bestuur van Hadley. Deze verklaring wordt namens hen en met hun instemming afgegeven.

© 2024