Voorwaarden en bepalingen

Hadley Industries PLC Terms and Conditions of Purchase (2006)

Hadley Industries PLC Terms and Conditions of Sale (2006)

Hadley Custom Rollform NL B.V. Terms and Conditions of Sale & Delivery (English) (2023)

Hadley Custom Rollform NL B.V. Terms and Conditions of Sale & Delivery (Dutch) (2023)

Hadley Industries Middle East FZE Terms and Conditions (2022)

Hadley Industries Thailand Terms and Conditions of Sale – Thai (2022)

Hadley Industries Thailand Terms and Conditions of Sale – English (2022)

Website terms and conditions

Deze website wordt beheerd door Hadley Industries Holdings Limited, van Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA de “organisatie”.

De term “Hadley Group” of “ons” of “wij” of “onze” verwijst naar Hadley Industries Holdings Limited, de eigenaar van de website. De term “u” of “gebruiker” verwijst naar de individuele gebruiker of kijker van onze website.

Elke gebruiker van de website van Hadley Industries Holdings Limited aanvaardt zonder voorbehoud, door gebruik te maken van de site, de voorwaarden voor het gebruik ervan die hier worden uiteengezet. Deze voorwaarden omvatten het rechtsgebied waarbinnen eventuele juridische kwesties die voortvloeien uit de exploitatie van de site kunnen worden behandeld. Eenieder die deze voorwaarden niet wenst te aanvaarden of die op de hoogte is, of behoort te zijn, van enige reden waarom deze voorwaarden niet op zijn doeleinden van toepassing zouden kunnen zijn, is niet gerechtigd deze site te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek dat een gebruiker aan deze site kan brengen. Deze overeenkomst kan te allen tijde door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u, u dient deze voorwaarden te bekijken voordat u deze site gebruikt.

VEILIGHEID

  1. Om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers, kunnen onze webhost en Hadley Industries Holdings Limited het netwerkverkeer controleren om ongeoorloofde pogingen tot het uploaden of wijzigen van informatie of het anderszins veroorzaken van schade aan de site te identificeren.
  2. Ongeoorloofde pogingen om informatie die op deze site of dit systeem is opgeslagen te wijzigen, te verdedigen, te vernietigen of te corrumperen, veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of te omzeilen, te peilen, te scannen of te testen op zwakke plekken, veiligheids- of authentiseringsmaatregelen te doorbreken, TCP/IP-headers te vervalsen, ongeoorloofde software te installeren of trachten te installeren, Denial of Service-aanvallen uit te voeren of dit systeem te gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.
  3. Elke mogelijke criminele activiteit zal, samen met eventueel bewijsmateriaal, aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Alles wordt in het werk gesteld om nuttige, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten zijn. Hadley Industries Holdings Ltd doet geen beweringen, beloftes of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of geschiktheid van de inhoud van deze site en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor fouten en weglatingen in de inhoud van deze site.
  2. Noch Hadley Industries Holdings Ltd, noch haar [employees/staff], vennoten of contractanten geven enige garantie, expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige garantie dat rechten of aanspraken van derden niet zijn geschonden, of enige garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
  3. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de inhoud van sites van derden die links hebben vanaf deze site en elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook wordt uitdrukkelijk afgewezen.
  4. Hadley Industries Holdings Ltd is in geen geval aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook die het gevolg is van verlies van gebruik, verlies van gegevens of verlies van inkomsten of winsten, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de informatie of diensten die op deze site beschikbaar zijn.

COPYRIGHT

  1. Alle inhoud op deze site, en alle inhoud van documenten die aan bezoekers of klanten worden verstrekt (in bijvoorbeeld nieuwsbrieven), is eigendom van Hadley Industries Holdings Limited, tenzij anders vermeld.
  2. Gebruikers mogen de inhoud niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, er afgeleide werken van maken, distribueren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hadley Industries Holdings Limited.

VERTROUWELIJKHEID

Indien een van deze voorwaarden op enig moment in een jurisdictie nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze worden behandeld als gewijzigd of beperkt, slechts in de mate die minimaal noodzakelijk is om deze binnen de wetten van die jurisdictie te brengen en om te voorkomen dat deze nietig is, en zal deze in die gewijzigde of beperkte vorm bindend zijn. Onder voorbehoud daarvan wordt elke bepaling als scheidbaar geïnterpreteerd en doet zij op geen enkele wijze afbreuk aan andere van deze voorwaarden.

GEEN WAIVER

Geen verklaring van afstand door Hadley Industries Holdings Limited, in de uitoefening van enig recht, macht of bepaling hieronder, zal gelden als een verklaring van afstand van enig ander recht of van datzelfde recht op een toekomstig tijdstip; noch zal enige vertraging in de uitoefening van enige macht of enig recht worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken via deze website. Een kopie van de privacyverklaring is beschikbaar voor inzage.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat alleen de rechtbanken van Engeland bevoegd zijn om elke kwestie die voortvloeit uit of op enigerlei wijze, direct of indirect, verband houdt met het gebruik van deze website te behandelen en dienovereenkomstig doet de gebruiker uitdrukkelijk afstand van alle rechten om een actie van welke aard dan ook in verband met deze website in een rechtbank elders in de wereld aanhangig te maken.

© 2024