Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Hadley Industries Holdings Limited, Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA, VK, de ‘organisatie’.

De termen “Hadley Group”, “ons”, “we/wij” of “onze” hebben betrekking op Hadley Industries Holdings Limited, de eigenaar van de website. De termen “u” of “gebruiker” hebben betrekking op de gebruiker of bezoeker van onze website.

Door de website van Hadley Industries Holdings Limited te gebruiken gaan alle gebruikers van de website onvoorwaardelijk akkoord met de hier beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden bevatten de jurisdictie waarin juridische kwesties die voortvloeien uit het gebruik van de website in behandeling worden genomen. Iedereen die niet akkoord gaat met deze voorwaarden of die op de hoogte is of behoort te zijn van enige reden waarom deze voorwaarden niet toepasbaar zijn op zijn/haar doelstellingen is niet bevoegd om deze site te gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van deze website door gebruikers. Deze overeenkomst kan door ons te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd. U dient deze voorwaarden te lezen voordat u deze site gebruikt.

BEVEILIGING

  1. Om ervoor te zorgen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers, kunnen onze webhost (Calligo Limited) en Hadley Industries Holdings Limited het netwerkverkeer monitoren om ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of om op een andere manier schade te veroorzaken aan de site vast te kunnen stellen.
  2. Niet-toegestane pogingen om informatie die op deze site of in dit systeem is opgeslagen te wijzigen, te verdedigen, te vernietigen of te corrumperen, beveiligingsfuncties te omzeilen, te peilen, te scannen of te testen op kwetsbaarheden, beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken, TCP/IP-headers te vervalsen, ongeoorloofde software te installeren of proberen te installeren, Denial- of Service-aanvallen uit te voeren of dit systeem te gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden en kunnen resulteren in strafrechtelijke vervolging.
  3. Elke mogelijke criminele activiteit zal worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, samen met al het bewijsmateriaal dat kan worden verzameld.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Alles wordt in het werk gesteld om nuttige, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich geen fouten voordoen. Hadley Industries Holdings Ltd doet geen uitspraken, beloften of garanties over de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of adequaatheid van de inhoud van deze site en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten en omissies in de inhoud van deze site.
  2. Hadley Industries Holdings Ltd noch haar [werknemers/personeel], partners of opdrachtnemers geven enige garantie af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief doch niet beperkt tot enige garantie dat er geen inbreuk is gemaakt op (eigendoms)rechten van derden, of enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
  3. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de inhoud van sites van derden waarnaar op deze site door middel van links wordt verwezen en alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Hadley Industries Holdings Ltd is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van verlies van gebruik, verlies van gegevens of inkomsten- of winstderving, hetzij door contractueel handelen, nalatigheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de op deze site beschikbare informatie of diensten.

COPYRIGHT

  1. Alle inhoud van deze site en alle inhoud van alle documenten die aan bezoekers of klanten worden verstrekt (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven) is eigendom van Hadley Industries Holdings Limited, tenzij anders vermeld.
  2. Geen enkele gebruiker mag de inhoud geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, gebruiken voor afgeleide werken, distribueren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hadley Industries Holdings Limited.

SCHEIDBAARHEID

Indien een van deze voorwaarden op enig moment in een rechtsgebied nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze worden behandeld als gewijzigd of beperkt, voor zover minimaal noodzakelijk om deze binnen de wetten van dat rechtsgebied te brengen en te voorkomen dat deze ongeldig zijn, en is deze in die gewijzigde of beperkte vorm bindend. Onder voorbehoud daarvan wordt elke bepaling als scheidbaar geïnterpreteerd en heeft geen enkele invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Geen enkele verklaring van afstand door Hadley Industries Holdings Limited bij de uitoefening van rechten, bevoegdheden of bepalingen in het kader van deze overeenkomst zal in de toekomst gelden als een verklaring van afstand van enig ander recht of van datzelfde recht; noch zal enige vertraging in de uitoefening van enige bevoegdheid of recht worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens en na uw bezoek aan onze website. Een kopie van de privacyverklaring is beschikbaar om te bekijken.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de gebruiker accepteert uitdrukkelijk dat alleen de rechtbanken van Engeland bevoegd zijn om alle zaken te behandelen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze, direct of indirect, verband houden met het gebruik van deze website, en bijgevolg doet de gebruiker expliciet afstand van alle rechten om enige vordering van welke aard dan ook met betrekking tot deze website in te stellen bij een rechtbank elders in de wereld.

© 2022